Algemene voorwaarden

Bel ons: 06-454 70 695

LUISTER LIVE NAAR RADIO FENOMEEN

LUISTER LIVE NAAR RADIO FENOMEEN

ONZE KLEINE LETTERTJES

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENT GROUP

 

Algemene voorwaarden Event Group‐ verhuur van licht & geluid

 

Artikel 1 Algemeen

 

Op alle offertes en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen

schriftelijk te worden vastgelegd. Voor het huren van opblaasbare podiums zijn andere algemene voorwaarden van

toepassing en wijken af van de algemene voorwaarden zoals hier vermeld.

Artikel 2 Aanbiedingen

 

Offertes zijn een vrijblijvend aanbod. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment

geldende prijzen van kostprijsbepalende elementen.

 

Artikel 3 Overeenkomsten

 

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de Event Group deze schriftelijk heeft bevestigd. De gehele

overeenkomst wordt geacht in die bevestiging te zijn neergelegd. Eenzijdige aanvullingen en/of wijzigingen binden de

Event Group niet, tenzij zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken van de Event

Group of haar personeel binden niet.

Artikel 4 Prijzen

 

Alle geoffreerde prijzen zijn, behoudens andere vermelding, exclusief omzetbelasting. De Event Group is gerechtigd

de stijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst doch

voor de uitvoering c.q. levering, aan de huurder door te berekenen.

 

Artikel 5 Wijzigingen

 

Indien huurder voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst de inhoud daarvan wenst te wijzigen, zal de Event

Group daar in principe toe bereid zijn, mits de wijziging op dat moment nog uitvoerbaar is en mits de huurder de

financiële gevolgen daarvan wenst te dragen. De wijzigingsovereenkomst is eveneens onderworpen aan deze

voorwaarden.

 

Artikel 6 Betaling

 

Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant voor of bij aflevering te geschieden. Er is geen

enkel beroep op korting en/of compensatie uit welken hoofde dan ook mogelijk. Bij overschrijding van voornoemde

of een nader overeen te komen betalingstermijn is de huurder over de nog niet betaalde bedragen een rente

verschuldigd van 1% per maand vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der

algehele voldoening. De Event Group is gerechtigd de factuurbedragen met een kredietbeperkingstoeslag van ten

hoogste 2% te verhogen. Bij betaling binnen de overeengekomen termijn mag deze worden afgetrokken. Alle

betalingen worden geboekt in mindering op de oudste factuur. Indien de Event Group genoodzaakt is een vordering

ter incasso uit handen te geven, welke noodzaak geacht wordt te bestaan een halve maand vanaf de dag waarop

uiterlijk betaling had moeten plaatsvinden, komen alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso,

waaronder mede begrepen het salaris van de door de Event Group ingeschakelde advocaat, deurwaarder of

incassobureau, zowel betrekking hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, ten laste van de huurder.

Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom te vermeerderen met omzetbelasting, bij procedures te

vermeerderen met de geliquideerde kosten overeenkomstig het desbetreffende tarief. Deze conditie is tevens de

grondslag voor de afspraken welke de Event Group met haar rechtskundig adviseurs heeft gemaakt.

 

Artikel 7 Overmacht / Onuitvoerbaarheid

Indien de Event Group door overmacht niet in staat is tijdig of volledig aan haar verplichtingen te voldoen worden

haar verplichtingen op grond van die situatie voor de periode daarvan opgeschort. Onder overmacht wordt, zonder

volledig te zijn, verstaan iedere niet door toedoen van de Event Group ontstane situatie waardoor tijdige en/of juiste

nakoming van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, waaronder begrepen doch niet bij uitsluiting

overheidsmaatregelen, stakingen, stremmingen in het vervoer, ziekte, onlusten en/of oorlogen, alsmede

wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde van die personen en/of bedrijven waarvan

de Event Group afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In geval van overmacht heeft de huurder geen

recht op enige schadevergoeding. Gedurende de overmachtsituatie is de huurder gerechtigd de goederen en/of

diensten elders te betrekken, zulks in overleg met de Event Group. Indien tijdens de looptijd van de

huurovereenkomst blijkt dat nakoming door de Event Group onuitvoerbaar is of niet dan wel slechts met extra moeite

en/of kosten uitvoerbaar is, alles op grond van omstandigheden welke de Event Group bij het sluiten van de

overeenkomst niet bekend waren, heeft de Event Group het recht de overeenkomst door een enkele kennisgeving te

ontbinden. De huurder is alsdan aansprakelijk voor de door de Event Group geleden en nog te lijden schade. Indien de

overeenkomst wel kan worden uitgevoerd doch met extra kosten en/of moeite is de Event Group gerechtigd de

uitvoering op te schorten totdat over de aanpassing van de overeenkomst tussen partijen overeenstemming is

bereikt.

Artikel 8 Annulering

 

Eenzijdige annulering is slechts mogelijk indien zulks bij het sluiten van de huurovereenkomst expliciet is

overeengekomen, en met inachtneming van hetgeen alsdan is overeengekomen. In geval van gehele of gedeeltelijke

annulering van een huurovereenkomst door de opdrachtgever minder dan 24 uur voor het overeengekomen

aanvangstijdstip van de huur, blijft het overeengekomen huurbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor

aanvang blijft 50% van het huurbedrag verschuldigd.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid de Event Group

De Event Group sluit haar verplichting tot wettelijke of contractuele schadevergoeding (uitgezonderd schade

veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van de Event Group) nadrukkelijk en volledig uit. Huurder

vrijwaart de Event Group voor alle aanspraken van derden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Huurder

De huurder is aansprakelijk voor beschadiging (beschadiging als gevolg van onoordeelkundig gebruik en/of

overbelasting daaronder begrepen) vermissing of teniet gaan van het gehuurde, ook indien huurder dienaangaande

geen schuld of verwijt treft.

Artikel 11 Zekerheid

De Event Group is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te

leveren dan wel van de huurder zekerheid te verlangen voor de juiste nakoming van de financiële verplichtingen.

 

Artikel 12 Bereikbaarheid

 

De huurder garandeert, indien materiaal op de locatie moet worden afgeleverd, dat deze locatie per auto kan worden

bereikt en ter plaatse voldoende parkeerruimte aanwezig is. Extra kosten als gevolg van het niet kunnen parkeren of

het niet dan wel moeilijk kunnen bereiken van de locatie zullen aan huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 Levering

 

Alle leveringen worden door de Event Group bezorgt en opgehaald. Zelf afhalen is niet mogelijk. Bij het huren van

grote sets zal een medewerker op locatie aanwezig zijn totdat het evenement/feest is afgelopen. De Event Group is

gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren.

 

Artikel 14 Transport / Risico

 

Het vervoer van alle goederen is steeds voor rekening en risico van huurder, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is

overeengekomen. Dit artikel is alleen van toepassing in uitzonderlijke gevallen. Denk hierbij aan culturele feesten

waarbij een man niet aanwezig mag zijn.

Artikel 15 Verzekering

 

De huurobjecten zijn door de Event Group niet verzekerd. De huurder verklaart met het tekenen van de

huurovereenkomst (ook door ophalend personeel) dat hij de gehuurde materialen afdoende heeft verzekerd en dat

een direct betaling van alle kosten als gevolg van schade/‐ diefstal aan de Event Group gegarandeerd wordt.

Artikel 16 Gebruik Huurobject

 

Huurder mag het artikel slechts gebruiken overeenkomstig de normale bestemming van het artikel. Huurder dient de

bedieningsvoorschriften nauwlettend na te volgen. Het is huurder verboden zelf onderhoud‐ of

reparatiewerkzaamheden aan het object te verrichten of te laten verrichten, dan wel het object te veranderen of te

doen veranderen.

Artikel 17 Defect tijdens gebruik

 

Huurder zal iedere storing of defect tijdens het gebruik terstond aan de Event Group melden en de instructie van de

Event Group dienaangaande strikt opvolgen.

Artikel 18 Goede staat bij aanvaarding

 

Huurder wordt door ondertekening van de overeenkomst geacht het artikel in goede staat te hebben ontvangen. de

Event Group draagt steeds zorg dat de huurobjecten voor aflevering op goede werking worden getest en dat deze

goed werkend, schoon en goed verpakt aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder is verplicht de

huurobjecten eveneens in goede staat, schoon en goed verpakt te retourneren.

 

Artikel 19 Geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht toepasselijk. Onverminderd de bevoegdheid van de Kantonrechter in

door de wet omschreven gevallen worden alle geschillen in eerste instantie beslecht door de Rechtbank binnen welk

gebied de Event Group is gevestigd.

 

Artikel 20 Huur en verhuur

 

De opdrachtgever is gehouden toe te zien op het tijdig terugbezorgen van het gehuurde dan wel dient de Event Group

tijdig in staat te stellen de er/gehuurde goederen terug te halen. Bij overschrijding van de huurtermijn, welke alleen

geoorloofd is met schriftelijke toestemming van de Event Group, vermelde algemeen geldende dagprijs. Wordt de

huurtermijn overschreden zonder toestemming, dan is huurder per dag, behalve de hiervoor bedoelde dagprijs een

onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het dubbele van de dagprijs

ongeacht diens verplichting tot het betalen van de wegens te late terugbezorging geleden schade, voor zover deze

het boetebedrag overschrijdt. Een huurdag voor apparatuur omvat 24 uur en vangt aan om 10.00 uur ‘s morgens.

 

DE EVENT GROUP IS EEN "GEEN BTW PLICHTIGE" INSTELLING

Copyright Event Group 2017 © All Rights Reserved | Disclaimer | Home | Foto's | Video's | Links